O nás


 

5.jpg

Občianske združenie NELEGÁL bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 27.04.2000. V rámci tohto združenia vzniklo v decembri 2001 Resocializačné stredisko Šurany – Okomáň, ktoré sa nachádzalo v malom rodinnom dome na samote, Šurany, časť Okomáň.

V roku 2006 sme pomocou finančných prostriedkov z Fondu sociálneho rozvoja zrekonštruovali budovu bývalej školy na Novom Svete pri Šuranoch. Týmto sme sa stali zmiešanou komunitou, vytvorili sme priestory aj pre ženy. Priestory na Okománi sme využívali do roku 2014, od roku 2015 funguje komunita výlučne na Novom Svete.

V súčasnosti poskytuje občianske združenie opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 45, ods. 1, písm. e) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 17978/2017-M OSSODRAK zo dňa 29.11.2017. Tieto opatrenia poskytujeme pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú závislé na alkohole, drogách a patologickom hráčstve.

Zodpovednou zástupkyňou za vykonávanie opatrení je Mgr. Daniela Jaššová a miesto výkonu opatrení je Centrum pre deti a rodiny, Nový Svet 35, 942 01 Šurany. Kapacita zariadenia je 15 miest, z toho 9 miest pre mužov a 6 miest pre ženy.