Naše Služby

Hlavnou činnosťou resocializačného strediska je vykonávanie resocializačného programu, starostlivosť o klientov, ktorí sa dobrovoľne podrobili procesu uzdravovania sa zo závislosti. Klienti počas resocializačného programu postupne dosahujú zmeny v sebapoznávaní, prežívaní, správaní a vzťahoch, čo im umožňuje, aby mohli svoj život prežívať ako uspokojivý a zodpovedne sa rozhodnúť, akým spôsobom svoj život povedú.

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK) sa vykonávajú pre plnoletú fyzickú osobu a komunitu prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji sociálno-patologických javov v spoločnosti. 

Resocializačný proces

Resocializačný proces trvá približne 12 mesiacov, príp. viac, u každého je to individuálne, s ohľadom na jeho potreby a odporúčania odborného tímu.

Resocializačný proces napĺňa:

  • nácvik pracovných zručností
  • práca so skupinou
  • psychologické poradenstvo
  • rodinné poradenstvo
  • komunitné a rodinné aktivity v teréne


Podmienky prijatia

  • vek od 18 do 62 rokov
  • odporúčanie psychiatra a orgánu SPODaSK
  • dobrovoľnosť a chuť zmeniť doterajší spôsob života