Naše Služby

Naše zariadenie poskytuje komplexné sociálne služby v oblasti resocializácie a rehabilitácie osôb závislých na drogách rôzneho druhu, alkohole a patologickom hráčstve, pričom tieto služby poskytujeme podľa § 63 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.

Resocializačný proces
Resocializačný proces trvá približne 12 mesiacov, príp. viac, u každého je to individuálne, s ohľadom na jeho potreby a odporúčania terapeutického tímu.

Resocializačný proces napĺňa:

  • pracovná terapia
  • skupinová terapia/psychoterapia
  • individuálna psychoterapia
  • rodinná terapia
  • terénna terapia


Podmienky prijatia

  • vek od 16 rokov
  • odporúčanie psychiatra alebo adiktológa
  • dobrovoľnosť a chuť zmeniť doterajší spôsob života